FAQ

Wat is de Geschillencommissie Meubelen?
De Geschillencommissie Meubelen vzw werd opgericht om geschillen te beslechten die ontstaan zijn tussen consumenten en meubelverkopers enerzijds en geschillen te voorkomen door over evenwichtige verkoopsvoorwaarden te onderhandelen anderzijds. U herkent het aan het Meubelwaarborglogo.

Door een beroep te doen op de Geschillencommissie Meubelen kan men een proces voor de gewone rechtbanken vermijden. Een procedure bij de Geschillencommissie verloopt sneller, is minder ingewikkeld en tevens goedkoper.

Toch hebben de uitspraken van de Geschillencommissie Meubelen vzw dezelfde juridische waarde als de vonnissen van de gewone rechtbanken.  Een klacht kan zowel door een consument als door een erkende winkel ingediend worden. Elke klacht moet schriftelijk gedeponeerd worden (brief, fax, mail)

Waar staat Meubelwaarborg voor?

Meubelwaarborg is het logo dat deelnemende handelaars hanteren om aan te tonen dat ze lid zijn van de Geschillencommissie Meubelen. U kan dit logo op affiches, stickers of op de website ontdekken.

Zijn er kosten aan verbonden wanneer ik een klacht indien bij de Geschillencommissie Meubelen?De kosten voor de behandeling van uw geschil door de Geschillencommissie Meubelen bedragen 50 EUR + BTW voor geschillen tot 1.000 EUR en 100 EUR + BTW voor geschillen boven de 1.000 EUR.

.

Welke ondernemers zijn aangesloten bij het systeem van de Meubelwaarborg?
Op deze site vindt u welke winkels aangesloten zijn. Via de winkelconfigurator, kan u achterhalen of de ondernemer waar u zaken mee wenst te doen, aangesloten is. 

Ik heb een probleem, maar de handelaar is niet aangesloten bij Meubelwaarborg. Wat nu?
Wanneer de voorwaarden niet expliciet verwijzen naar de Geschillencommissie Meubelen als bevoegde instantie, kunnen wij spijtig genoeg niet optreden. Tenzij u er in slaagt om een arbitrageovereenkomst te laten ondertekenen door beide partijen. Door de overeenkomst verklaren beide partijen zich akkoord om het geschil te laten behandelen via de Geschillencommissie Meubelen. U kan dit document aanvragen op het secretariaat of downloaden. Voor niet bevoegde geschillen kan u zich ook richten naar de Consumentenombudsdienst.

Ik heb een aankoop gedaan maar wil deze ongedaan maken. Kan ik mijn aankoop annuleren?
In principe niet, een koop is een koop. Annuleren kan, maar weet dat de handelaar dan kosten in rekening kan brengen.

Mag een ondernemer mij kosten in rekening brengen als ik een koop wil annuleren?

Ja, de winkelier kan een bepaald % van de aankoopsom vragen. Hoeveel hangt af van situatie tot situatie. Heeft u de meubelen al enkele weken in bestelling, dan zal de winkelier de meubelen moeten afnemen van zijn leverancier en kunnen de kosten hoger oplopen dan als u de bestelling na enkele dagen annuleert.

Kan ik korting krijgen als een product beschadigd is?
Dat hangt van de graad, aard en oorzaak van beschadiging af. De ondernemer dient eerst de gelegenheid te krijgen om het product te repareren. Pas wanneer dit niet mogelijk is en u wilt het product toch behouden, kan er onderhandeld worden over een tegemoetkoming. Hiervoor zijn geen standaardrichtlijnen, al zijn we fel voorstander van een minnelijke schikking tussen u en de handelaar.

Ik heb een probleem met een product dat ik bij een aangesloten winkel heb gekocht. Wat kan ik nu doen?
U kunt het beste contact opnemen met de winkelier en proberen gezamenlijk het probleem aan te pakken. Als u onderling niet tot een oplossing van het probleem kan komen, kan u overwegen een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Meubelen.

Met de winkelier heb ik een levertijd afgesproken maar hij heeft zich hier niet aan gehouden. Wat kan ik hiertegen doen?
Wanneer de levertijd wordt overschreden, dan krijgt de ondernemer in eerste instantie een nadere termijn van 3 weken om alsnog te leveren. U dient de ondernemer wel per aangetekend schrijven hiervan op de hoogte te brengen. Mocht de ondernemer uw bestelling dan nog niet afgeleverd hebben, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren of een schadevergoeding vragen. Er moet dan wel sprake zijn van financiële schade als gevolg van het uitblijven van de levering, bijvoorbeeld een uitgestelde verhuizing (extra huur) of de huur van een noodkeuken. De schade moet niet te voorkomen of te beperken zijn.

Kan ik bij de Geschillencommissie Meubelen ook advies krijgen?
Nee, wij zijn neutraal en onafhankelijk. Wij geven dus geen adviezen aan consumenten, maar verwijzen alleen door naar de juiste instanties.

Ik heb iets gekocht en een voorschot gegeven. In tussentijd is de ondernemer failliet gegaan. Wat nu?

Wij adviseren u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Kamer van Koophandel uit de regio van de maatschappelijk zetel van de winkel.  Zij kunnen achterhalen of het bedrijf effectief failliet is of waar de maatschappelijke zetel zich momenteel bevindt.
U kan best ook uw klacht overmaken aan politie of parket.  Bovendien raden wij u ook aan om online een klacht over te maken aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, dienst Controle & Bemiddeling.  Verder kan u uw rechten vrijwaren bij een consumentenvereniging of u beroepen op juridische bijstand.

Indien de winkel gebruikt maakt van de voorschotgarantie, kan u eventueel uw betaalde voorschot van 15% recupereren.  Zie voorschotgarantie

Ik heb een klacht over een product maar de winkelier is inmiddels failliet. Wat kan ik nu doen?
Dit is heel vervelend. Wanneer het bedrijf failliet is, vervalt in principe ook de garantie. Tenzij de fabrikant een langere garantieperiode zou aanbieden of iets voor u zou kunnen/willen doen.

Hoe een arbitrale uitspraak doen uitvoeren?
De arbitrale uitspraak wordt aan elke partij bekendgemaakt per brief of mail. Ze wordt eveneens zo spoedig mogelijk ter griffie neergelegd bij de Rechtbank van 1e Aanleg te Brussel. De tegenpartij is ertoe gehouden de uitspraak zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand uit te voeren.

Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven, dient de eiser het secretariaat te verwittigen. Het secretariaat zal dan schriftelijk contact opnemen met de betrokken partij(en), met het oog op onmiddellijke betaling.
De benadeelde kan steeds overgaan tot de gedwongen uitvoering van de uitspraak via een advocaat aan de rechtbank. Deze formule van gedwongen tenuitvoerlegging heet “exequatur” (exploot via deurwaarder).