Arbitrageprocedure

Belangrijk:
Vooraleer een procedure op te starten voor de Geschillencommissie Meubelen, dient u vanaf het ontstaan van uw klacht een termijn van 1 maand in acht nemen alvorens een klacht te kunnen indienen bij de Geschillencommissie Meubelen.

Verwittig de tegenpartij dus zo snel mogelijk en doe dit schriftelijk, liefst met een aangetekende brief. Of het nu gaat om een laattijdige levering, een niet-conforme levering, een annulering van de bestelling, een leveringsweigering of een garantieprobleem.

Het is inderdaad de bedoeling dat u tijdens die maand een minnelijke regeling tracht te bereiken met de tegenpartij.  U bent nog in onderhandelingsfase en hoeft dus nog geen klaar en duidelijk en definitief standpunt in te nemen. Tracht eerder een oplossing te vinden, in overleg met de tegenpartij.

Lees ook aandachtig het reglement en de informatiebrochure alvorens uw klacht in te dienen

De procedure in een notendop…

Komt u niet tot een vergelijk, dan kan u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Meubelen.  Stuur het secretariaat via mail, post of het online klachtenformulier:
– een korte uiteenzetting van de feiten
– een kopie van uw bestelbon
– een kopie van de gehanteerde voorwaarden
– een kopie van alle gevoerde communicatie (brieven, mails, faxen, telefoongesprekken…)
– bewijsmateriaal (foto’s, film)

Tijdslijn

START
dossier binnen eiser
klachtengeld betaald

20 dagen
dossier verweerder

10 dagen
conclusies eiser

10 dagen
conclusies verweerder

60 dagen
zitting

90 dagen
uitspraak

Daarna stuurt het secretariaat u volgende documenten op:

Informatiebrochure
Reglement
Vragenlijst koper

Indien u dit wenst, kan u alles ook via e-mail ontvangen. Gelieve dit dan te melden.

De vragenlijst functioneert officieel als klacht, en dient dus nauwkeuring ingevuld en ondertekend te worden.

U vindt het hierboven of u kan het online indienen.

Na betaling van het klachtengeld en ontvangst van alle documenten wordt de klacht doorgestuurd naar de tegenpartij.

Er wordt u dan een datum meegedeeld waarop de zitting zal plaatsvinden na 90 dagen. Deze termijn kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden éénmalig met 90 dagen worden verlengd, op voorwaarde dat de partijen daarvan zijn geïnformeerd voor het verstrijken van de eerste termijn en dat deze verlenging wordt gemotiveerd door de complexiteit van het geschil.

Niet-bevoegd?

Indien de Geschillencommissie Meubelen niet bevoegd is en u er niet in slaagt een minnelijke regeling met de handelaar uit te werken, kunt u het geschil enkel voorleggen aan de bevoegde rechtbank.
Tenzij u een arbitrageovereenkomst laat ondertekenen door u en de handelaar, waardoor u zich akkoord verklaart om het geschil voor de Geschillencommissie Meubelen te brengen.

De eisende partij moet het verzoek tot arbitrage formuleren op een vragenformulier dat speciaal daarvoor werd ontworpen. De consument aanvaardt de arbitrage door het vragenformulier waarmee de klacht wordt ingeleid te ondertekenen.

Het vragenformulier ligt ter beschikking op het secretariaat van de Geschillencommissie Meubelen of kan gedownload worden op de website. Het wordt op eerste verzoek, samen met het geschillenreglement en de brochure toegestuurd aan de eiser via post of mail.

Wanneer het vragenformulier volledig ingevuld en ondertekend is, moet het door de eiser op bewijskrachtige manier (aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging of rechtstreeks online op onze website) worden verstuurd naar het secretariaat van de Geschillencommissie Meubelen.

Kosten

De eisende partij moet ook een klachtengeld van 100 EUR + BTW(voor geschillen met een waarde van meer dan 1000 EUR) of 50 EUR + BTW(voor geschillen met een waarde minder dan 1000 EUR) op de rekening van de Geschillencommissie Meubelen betalen.Eventueel kunnen hier nog expertisekosten bijkomen.

De eisende partij bezorgt het secretariaat bovendien een kopie van de bestelbon én de algemene voorwaarden.

De aanvraag zal pas als volledig worden beschouwd en de vordering zal slechts aanhangig zijn indien aan alle eisen opgesomd in dit artikel werd voldaan.

Binnen 3 weken na ontvangst van de volledige aanvraag deelt de Geschillencommissie Meubelen de partijen haar beslissing mee om de aanvraag al dan niet verder te behandelen.  In geval van weigering wordt de beslissing gemotiveerd.

De redenen waarom een procedure geweigerd kan worden zijn :

  • De betreffende klacht werd niet voorafgaandelijk bij de betrokken onderneming ingediend ;
  • De aanvraag wordt anoniem ingediend of de tegenpartij is niet geïdentificeerd of gemakkelijk identificeerbaar ;
  • De aanvraag is verzonnen, kwetsend of eer-rovend ;
  • De aanvraag valt niet onder de consumentengeschillen waarvoor de Geschillencommissie Meubelen bevoegd is ;
  • De aanvraag betreft de regeling van een geschil dat het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte ;
  • De behandeling van het geschil brengt de effectieve werking van de Geschillencommissie Meubelen ernstig in het gedrang.

Het reglement, de infobrochure en voorwaarden kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij het secretariaat op een duurzame drager.